แผนที่แสดงตำแหน่งการกีดขวางทางน้ำจำแนกตามระดับความเสี่ยง พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่

ตารางแสดงจำนวนจุดกีดขวางทางน้ำ จำแนกตามระดับความเสี่ยงจากการกีดขวางทางน้ำ
อำเภอ ระดับการกีดขวางน้อย amp ระดับการกีดขวางปานกลาง ระดับการกีดขวางมาก
-- 244 รวมอำเภอทั้งหมด 182 109
ฝาง 15 อำเภอ 11 13
ไชยปราการ 4 อำเภอ 6 4
แม่อาย 9 อำเภอ 18 6
ดอยหล่อ 4 อำเภอ 4 3
ดอยสะเก็ด 22 อำเภอ 10 7
สะเมิง 9 อำเภอ 5 0
สันกำแพง 28 อำเภอ 10 8
สันทราย 17 อำเภอ 22 14
สันป่าตอง 30 อำเภอ 14 9
สารภี 12 อำเภอ 13 6
หางดง 20 อำเภอ 21 13
เมืองเชียงใหม่ 21 อำเภอ 31 18
แม่ริม 25 อำเภอ 9 8
แม่วาง 19 อำเภอ 4 0
แม่ออน 9 อำเภอ 4 0

คุยกับน้องผ่าน line ได้นะคะด้วยการเพิ่มน้องเป็นเพือนผ่าน line id: @188hzruo หรือผ่าน QRCode