กิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลของสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำคูคลองและถนนในจังหวัดเชียงใหม่
ตารางแสดงข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำคูคลองและถนน

# รหัส ลำน้ำ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ
1 CM0911004001 ห้วยโจ้, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 4 ห้วยโจ้ ต.แม่ข่า อ.ฝาง
2 CM0911003001 ลำเหมืองสันม่วง, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 3 สันม่วง ต.แม่ข่า อ.ฝาง
3 CM0911013001 แม่น้ำฝาง, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 13 ห้วยโจ้เหนือ ต.แม่ข่า อ.ฝาง
4 CM0911005001 แม่น้ำฝาง, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 5 แม่ข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง
5 CM0911005002 แม่น้ำฝาง, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 5 แม่ข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง
6 CM0911005003 แม่น้ำฝาง, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 5 แม่ข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง
7 CM0911001001 ห้วยแม่งอน, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 1 สบข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง
8 CM0911001002 เหมืองแม่งอน, ห้วยแม่งอน/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 1 สบข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง
9 CM0911001003 เหมืองแม่งอน, ห้วยแม่งอน/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 1 สบข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง
10 CM0911001004 เหมืองแม่งอน, ห้วยแม่งอน/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 1 สบข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง
11 CM0911001005 เหมืองแม่งอน, ห้วยแม่งอน/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 1 สบข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง
12 CM0911001006 เหมืองแม่งอน, ห้วยแม่งอน/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 1 สบข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง
13 CM0905014001 ห้วยแม่งอน, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 14 สันติพัฒนา ต.แม่สูน อ.ฝาง
14 CM0905014002 เหมืองแม่งอน, ห้วยแม่งอน/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 14 สันติพัฒนา ต.แม่สูน อ.ฝาง
15 CM0905014003 เหมืองแม่งอน, ห้วยแม่งอน/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 14 สันติพัฒนา ต.แม่สูน อ.ฝาง
16 CM0905014004 ลำห้วยแม่งอน, ห้วยแม่งอน/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 14 สันติพัฒนา ต.แม่สูน อ.ฝาง
17 CM0905005001 ห้วยแม่งอน, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 5 ล้องอ้อ ต.แม่สูน อ.ฝาง
18 CM0905005002 ห้วยแม่งอน, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 5 ล้องอ้อ ต.แม่สูน อ.ฝาง
19 CM0905005003 ห้วยแม่งอน, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 5 ล้องอ้อ ต.แม่สูน อ.ฝาง
20 CM0905014005 ห้วยแม่งอน, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 14 สันติพัฒนา ต.แม่สูน อ.ฝาง
21 CM0905015001 ลำเหมือง, ห้วยแม่งอน/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 15 ใหม่ชัยเกษม ต.แม่สูน อ.ฝาง
22 CM0905006001 ห้วยโป่งน้ำดัง, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 6 ต้นส้าน ต.แม่สูน อ.ฝาง
23 CM0905015002 เหมืองโป่งน้ำดัง, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 15 ใหม่ชัยเกษม ต.แม่สูน อ.ฝาง
24 CM0906002001 ห้วยงู, น้ำมาว/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 2 นันทาราม ต.สันทราย อ.ฝาง
25 CM0901008001 น้ำใจ, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 8 แม่ใจ ต.เวียง อ.ฝาง
26 CM0901007001 ลำเหมืองกลาง, แม่ใจ/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 7 ศรีดอนชัย ต.เวียง อ.ฝาง
27 CM0901005001 น้ำใจ, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 5 ต้นหนุน ต.เวียง อ.ฝาง
28 CM0901002001 น้ำใจ, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 2 ป่าบง ต.เวียง อ.ฝาง
29 CM0901020001 น้ำใจ, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 20 สระนิคม ต.เวียง อ.ฝาง
30 CM0901001001 ลำห้วย, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 1 หนองตุ้ม ต.เวียง อ.ฝาง
31 CM0901004001 น้ำใจ, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 4 สวนดอก ต.เวียง อ.ฝาง
32 CM0901003001 น้ำใจ, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 3 หนองอึ่ง|หนองโฮ่ง|เตาดิน ต.เวียง อ.ฝาง
33 CM0901003002 น้ำใจ, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 3 หนองอึ่ง|หนองโฮ่ง|เตาดิน ต.เวียง อ.ฝาง
34 CM0901009001 น้ำมาว, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 9 สันป่าไหน่ ต.เวียง อ.ฝาง
35 CM0910014001 ห้วยไคร้, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 14 สันดอยนาค ต.แม่คะ อ.ฝาง
36 CM0910009001 ห้วยไคร้, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 9 ปางปอย ต.แม่คะ อ.ฝาง
37 CM0903002001 น้ำมาว, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 2 แม่มาวต้นตุ้ม ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง
38 CM0903008001 คลองเจ้า, น้ำมาว/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 8 แม่มาวหนองบัว ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง
39 CM0904010001 ห้วยแม่งอน, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 10 ทุ่งทอง ต.แม่งอน อ.ฝาง
40 CM2102018001 แม่น้ำฝาง, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 18 เวียงผาพัฒนา ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
41 CM2102010001 แม่น้ำฝาง, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 10 หัวฝาย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
42 CM2102010002 แม่น้ำฝาง, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 10 หัวฝาย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
43 CM2102001001 ห้วยขิ, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 1 แม่ขิ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
44 CM2102012001 เหมืองกลาง, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 12 สันทราย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
45 CM2102016001 เหมืองกลาง, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 16 แพะ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
46 CM2102005001 ห้วยออกรู, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 5 อ่าย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
47 CM2102005002 ลำห้วยซอย9, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 5 อ่าย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
48 CM2102009001 ลำห้วย, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 9 ดงป่าสัก ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
49 CM2104002001 ลำห้วย, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 2 ห้วยไผ่ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ
50 CM2101001001 รางระบายน้ำซอย7, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 1 ปงตำ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
51 CM2103002001 ห้วยโปร่ง, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 2 ป่าแดง ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ
52 CM2104005001 ห้วยขิแห้ง, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 5 ตันโชค ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ
53 CM2104003001 ห้วยแม่วะ, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 3 หนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ
54 CM1006001001 เหมืองแม่นาวาง, ห้วยแม่นาวาง/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 1 หลวง ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย
55 CM1003004001 แม่น้ำฝาง, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 สันต้นหมื้อ ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย
56 CM1003004002 แม่น้ำฝาง, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 สันต้นหมื้อ ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย
57 CM1002007001 เหมืองแม่สาว, น้ำแม่สาว/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 กาวิละ ต.แม่สาว อ.แม่อาย
58 CM1002007002 เหมืองแม่สาว, น้ำแม่สาว/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 กาวิละ ต.แม่สาว อ.แม่อาย
59 CM1002013001 ห้วยปู่หมื่น, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 13 ศรีบุญเรือง ต.แม่สาว อ.แม่อาย
60 CM1002013002 ห้วยปู่หมื่น, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 13 ศรีบุญเรือง ต.แม่สาว อ.แม่อาย
61 CM1002006001 ห้วยปู่หมื่น, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 6 แม่ฮ่าง ต.แม่สาว อ.แม่อาย
62 CM1002006002 ห้วยแม่ฮ่าง, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 6 แม่ฮ่าง ต.แม่สาว อ.แม่อาย
63 CM1002014001 เหมืองแม่สาว, น้ำแม่สาว/แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 14 เมืองพาน ต.แม่สาว อ.แม่อาย
64 CM1002001001 น้ำแม่สาว, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 1 แม่สาว ต.แม่สาว อ.แม่อาย
65 CM1002003001 น้ำแม่สาว, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 3 หนองเต็ง ต.แม่สาว อ.แม่อาย
66 CM1004007001 ห้วยส้าน, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 แม่เมืองน้อย ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
67 CM1004013001 ห้วยขี้ตั้ว, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 13 ห้วยหลวงพัฒนา ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
68 CM1004013002 ห้วยขี้ตั้ว, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 13 ห้วยหลวงพัฒนา ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
69 CM1004013003 ห้วยขี้ตั้ว, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 13 ห้วยหลวงพัฒนา ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
70 CM1004013004 ห้วยขี้ตั้ว, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 13 ห้วยหลวงพัฒนา ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
71 CM1004013005 ห้วยขี้ตั้ว, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 13 ห้วยหลวงพัฒนา ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
72 CM1004008001 ห้วยม่วง, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 8 ห้วยม่วง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
73 CM1004008002 เหมืองห้วยม่วง, ห้วยม่วง/แม่น้ำฝาง/แม่กก หมู่ที่ 8 ห้วยม่วง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
74 CM1004008003 ห้วยโจ้, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 8 ห้วยม่วง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
75 CM1001008001 ห้วยแม่อาย, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 8 โฮ่งเหนือ ต.แม่อาย อ.แม่อาย
76 CM1001007001 ห้วยแม่อาย, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 โฮ่งหลวง ต.แม่อาย อ.แม่อาย
77 CM1001009001 ห้วยแม่อาย, แม่น้ำฝาง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 9 ปางต้นเดื่อ ต.แม่อาย อ.แม่อาย
78 CM1005003001 ลำห้วย, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 3 ท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
79 CM1005003002 รางระบายน้ำ, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 3 ท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
80 CM1005004001 รางระบายน้ำ, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 ห้วยน้ำเย็น ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
81 CM1005004002 ห้วยแห้ง, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 ห้วยน้ำเย็น ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
82 CM1005006001 ลำห้วย, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 6 สันต้นดู่ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
83 CM1005007001 รางระบายน้ำ, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 ท่ามะแกง ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
84 CM1005008001 ห้วยศาลา, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 8 ใหม่หมอกจ๋าม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
85 CM1005008002 ห้วยศาลา, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 8 ใหม่หมอกจ๋าม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
86 CM1005011001 ห้วยน้ำงาม, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 11 หัวเมืองงาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
87 CM2404004001 แม่น้ำแม่ขาน, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 4 สบอาว ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ
88 CM1506001001 ลำเหมืองพญาบ้านสัน, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 ท่าขี้ควาย ต.สบแม่ข่า อ.หางดง
89 CM1506002001 ลำเหมืองพญาบ้านสัน, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 น้ำโท้ง ต.สบแม่ข่า อ.หางดง
90 CM1506002002 ลำเหมืองพญาบ้านสัน, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 น้ำโท้ง ต.สบแม่ข่า อ.หางดง
91 CM2402008001 ลำเหมืองร้องแส่ะ, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 8 สามหลัง ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ
92 CM1502009001 ลำเหมืองสาขาแม่ท่าช้าง, ลำเหมืองพญาบ้านสัน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 9 สันทรายพัฒนา ต.หนองแก๋ว อ.หางดง
93 CM2402007001 ลำเหมืองหลังถ้ำ, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 ป่าลาน ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ
94 CM2402007002 ลำเหมืองหลังถ้ำ, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 ป่าลาน ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ
95 CM1105007001 ลำเหมืองสาขาแม่ท่าช้าง, ลำเหมืองพญาบ้านสัน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 สันทราย ต.หนองแก๋ว อ.หางดง
96 CM1207007001 ลำเหมืองเสียน้ำ, ลำเหมืองชลประทานสิ้นสุดบ้านสามหลัง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 สันห่าว ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง
97 CM1511011001 ลำห้วยเสียน้ำ, ลำเหมืองบ่อ/ลำเหมืองแม่ท่าช้าง/ลำเหมืองพญาบ้านสัน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 11 เวียงดัง ต.น้ำแพร่ อ.หางดง
98 CM2306005001 ลำน้ำแม่ทา, แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 5 ห้วยยาบ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน
99 CM2304004001 แม่น้ำแม่ลาย, เขื่อนแม่กวง/แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 4 แม่เตาดิน ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน
100 CM2302009001 ลำน้ำแม่ออน, ลำน้ำโฮม/แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 9 ออนกลางใต้ ต.ออนกลาง อ.แม่ออน
101 CM2302006001 ลำห้วยแม่วาก, ลำน้ำแม่ออน/แม่น้ำโฮม/แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 ป่าตัน ต.ออนกลาง อ.แม่ออน
102 CM2302006002 ลำห้วยแม่วาก, ลำน้ำแม่ออน/แม่น้ำโฮม/แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 ป่าตัน ต.ออนกลาง อ.แม่ออน
103 CM2302005001 ลำห้วยแม่วาก, ลำน้ำแม่ออน/แม่น้ำโฮม/แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 5 ป่าตันใต้ ต.ออนกลาง อ.แม่ออน
104 CM2302005002 ลำห้วยแม่วาก, ลำน้ำแม่ออน/แม่น้ำโฮม/แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 5 ป่าตันใต้ ต.ออนกลาง อ.แม่ออน
105 CM1511001001 ลำเหมืองแม่ขัก, ลำเหมืองแม่ท่าช้าง/ลำเหมืองพญาบ้านสัน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 บ้านบ่อ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง
106 CM1511002001 ลำเหมืองแม่ท่าช้าง, ลำเหมืองพญาบ้าน หมู่ที่ 2 ศาลา ต.น้ำแพร่ อ.หางดง
107 CM1107004001 รางระบายน้ำชุมชน, คันคลองชลประทานถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตองหางดง หมู่ที่ 4 น้ำแพร่ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง
108 CM1511009001 รางระบายน้ำชุมชน, คันคลองชลประทานถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตองหางดง หมู่ที่ 9 ดอยถ้ำ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง
109 CM1511009002 รางระบายน้ำผิวจราจร, คันคลองชลประทานถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตองหางดง หมู่ที่ 9 ดอยถ้ำ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง
110 CM1107004002 ลำเหมืองสาขาแม่ตาช่วย, ลำเหมืองแม่ตาช่วย/ลำเหมืองแม่ขัก/ลำเหมืองแม่ท่าช้าง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 4 น้ำแพร่ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง
111 CM1107004003 ลำเหมืองสาขาแม่ตาช่วย, ลำเหมืองแม่ตาช่วย/ลำเหมืองแม่ขัก/ลำเหมืองแม่ท่าช้าง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 4 น้ำแพร่ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง
112 CM1504001001 ลำเหมืองดง, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 ต้นโชค ต.หนองตอง อ.หางดง
113 CM1504007001 ท่อลอดร้องสะแล, ลำเหมืองแม่ท่าช้าง/ลำเหมืองพญาบ้านสัน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 หนองช้าง ต.หนองตอง อ.หางดง
114 CM1205008001 ลำเหมืองแม่กุ้ง, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 8 แม่ข่องใต้ ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง
115 CM1205010001 ลำเหมืองร้องฟ้าผ่า, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 10 ร้องขุด ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง
116 CM1205001001 ลำเหมืองใช้น้ำ, ลำเหมืองร้องฟ้าผ่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 สันโป่ง ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง
117 CM1205008002 ลำเหมืองแม่ข่อง, ลำเหมืองสบร้อง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 8 แม่ข่องใต้ ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง
118 CM1214001001 ลำห้วยกู่, ลำเหมืองแม่กุ้ง/ลำเหมืองหลวง/แม่น้ำแม่ขาน หมู่ที่ 1 โรงวัว ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง
119 CM1214005001 ลำเหมืองป่ารกฟ้า, แม่น้ำแม่ขาน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 5 หนองห้า ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง
120 CM2201001001 ลำห้วยธรรมชาติ, แม่น้ำแม่วาง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 ใหม่ปางเติม ต.บ้านกาด อ.แม่วาง
121 CM1208010001 แม่น้ำแม่วาง, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 10 ทุ่งสะโตก ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง
122 CM1208007001 แม่น้ำแม่ขาน, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 ดงก่ำ ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง
123 CM1208001001 ลำน้ำร้อง, แม่น้ำขาน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 ป่าจี้ ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง
124 CM1203003001 แม่น้ำแม่ขาน, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 ทุ่งหลุก ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง
125 CM1210009001 แม่น้ำแม่กุ้ง, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 9 แม่กุ้งน้อง ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง
126 CM1210009002 แม่น้ำแม่กุ้ง, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 9 แม่กุ้งน้อง ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง
127 CM1210009003 แม่น้ำแม่กุ้ง, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 9 แม่กุ้งน้อง ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง
128 CM1210009004 พื้นที่รับน้ำไม่มีทางระบายน้ำ, แม่น้ำแม่กุ้ง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 9 แม่กุ้งน้อง ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง
129 CM1206001001 ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น, แม่น้ำแม่ขาน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 เหมืองฟู ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง
130 CM1206003001 แม่น้ำแม่ขาน, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 ท่าโป่ง ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง
131 CM1206004001 แม่น้ำแม่ขาน, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 4 ฉิมพลี ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง
132 CM1206012001 แม่น้ำแม่ขาน, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 12 ท่าเดื่อ ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง
133 CM1206012002 ลำเหมืองเสียท่าเดื่อ, แม่น้ำแม่ขาน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 12 ท่าเดื่อ ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง
134 CM1206013001 ลำเหมืองท่า, ลำเหมืองเสียหนองถ่าน/แม่น้ำแม่ขาน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 13 เปียง ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง
135 CM2205004001 ลำเหมืองกลาง, แม่น้ำขาน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 4 ดอนเปา ต.ดอนเปา อ.แม่วาง
136 CM2202001001 แม่น้ำแม่วาง, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 ปางขี้เหล็ก ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง
137 CM2202001002 แม่น้ำแม่วาง, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 ปางขี้เหล็ก ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง
138 CM2202006001 แม่น้ำแม่วาง, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 เด่นนาทราย ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง
139 CM2202009001 แม่น้ำแม่วาง, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 9 ริมวาง ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง
140 CM2202005001 แม่น้ำแม่วาง, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 5 ทุ่งปี้ ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง
141 CM2203001001 แม่น้ำแม่วาง, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 กลาง ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง
142 CM2203008001 แม่น้ำแม่วาง, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 8 ดอนปิน ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง
143 CM2203002001 แม่น้ำแม่วาง, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 แสนกันทา ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง
144 CM2204009001 แม่น้ำแม่วิน, แม่น้ำแม่วาง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 9 สบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง
145 CM2204007001 แม่น้ำแม่วิน, แม่น้ำแม่วาง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 ห้วยหยวก ต.แม่วิน อ.แม่วาง
146 CM2204006001 ลำห้วยแม่มูด, แม่น้ำแม่วาง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 แม่มูด ต.แม่วิน อ.แม่วาง
147 CM2204006002 ลำห้วยแม่มูด, แม่น้ำแม่วาง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 แม่มูด ต.แม่วิน อ.แม่วาง
148 CM2204006003 ลำห้วยแม่มูด, แม่น้ำแม่วาง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 แม่มูด ต.แม่วิน อ.แม่วาง
149 CM2204006004 ลำห้วยเชิงเขา, ลำห้วยแม่มูด/แม่น้ำแม่วาง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 แม่มูด ต.แม่วิน อ.แม่วาง
150 CM2204006005 ลำห้วยแม่มูด, แม่น้ำแม่วาง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 แม่มูด ต.แม่วิน อ.แม่วาง
151 CM1505009001 ลำเหมืองพญาบ้านสัน, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 9 แพะ ต.ขุนคง อ.หางดง
152 CM1505005001 ลำเหมืองพญาบ้านสัน, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 5 ขุนคงหลวง ต.ขุนคง อ.หางดง
153 CM1505005002 ลำเหมืองพญาบ้านสัน, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 5 ขุนคงหลวง ต.ขุนคง อ.หางดง
154 CM1505007001 ลำเหมืองท่าควาย, ลำเหมืองพญาบ้านสัน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 ท่าขุนคง ต.ขุนคง อ.หางดง
155 CM0209004001 ลำเหมืองแม่ตาช้าง, ลำเหมืองพญาบ้านสัน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 4 สารภี ต.ขุนคง อ.หางดง
156 CM0209004002 ลำเหมืองแม่ตาช้าง, ลำเหมืองพญาบ้านสัน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 4 สารภี ต.ขุนคง อ.หางดง
157 CM1508002001 ลำเหมืองหมูเน่า, ลำเหมืองพญาบ้านสัน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 ต้นงิ้ว ต.สันผักหวาน อ.หางดง
158 CM0109007001 ลำเหมืองร้องเรือคำ, คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 ตำหนักใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่
159 CM0109007002 ลำเหมืองร้องเรือคำ, คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 ตำหนักใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่
160 CM1508002002 คลองแม่ข่าน้อย, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 ต้นงิ้ว ต.สันผักหวาน อ.หางดง
161 CM0109005001 คลองสองซ้ายสิบเก้าซ้าย, คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 5 ดอนปิน ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่
162 CM0109001001 ลำเหมืองสาธารณะ, รางระบายน้ำฝนเลียบถนนสมโภช 700 หมู่ที่ 4 ท่าข้าม ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่
163 CM1508003001 ลำเหมืองเสียน้ำ, คลองแม่ข่าน้อย/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 ท้าวผายู ต.สันผักหวาน อ.หางดง
164 CM1508003002 ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์, คลองแม่ข่าน้อย/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 ท้าวผายู ต.สันผักหวาน อ.หางดง
165 CM0109002001 ลำเหมืองสาธารณะ, คลองชลประทาน หมู่ที่ 2 อุโบสถ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่
166 CM1508006001 ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์, คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 ขัวเด้ง ต.สันผักหวาน อ.หางดง
167 CM1508006002 คลองซอยคลองชลประทาน ชม. 3007, คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 ขัวเด้ง ต.สันผักหวาน อ.หางดง
168 CM2305007001 ลำห้วยย่าติ๊บ, ลำเหมืองปิ้น/ลำน้ำแม่ทา/แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 ใหม่ดอนชัย ต.แม่ทา อ.แม่ออน
169 CM2305001001 ลำน้ำแม่ทา, แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 ทาม่อน ต.แม่ทา อ.แม่ออน
170 CM2305001002 ลำน้ำแม่ทา, แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 ทาม่อน ต.แม่ทา อ.แม่ออน
171 CM1601002001 ลำน้ำแม่ทา, แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 ท่าข้าม ต.แม่ทา อ.แม่ออน
172 CM1304004001 ลำเหมืองระบายน้ำกลางถนน, ลำเหมืองเสียน้ำ/คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 4 ป่าตาล ต.สันผักหวาน อ.หางดง
173 CM0108004001 ลำน้ำแม่ทา, แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 4 ห้วยทราย ต.แม่ทา อ.แม่ออน
174 CM2305005001 ลำน้ำแม่ทา, แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 5 ป่าน๊อต ต.แม่ทา อ.แม่ออน
175 CM0107002001 ลำเหมืองสาธารณะ, คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 เจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
176 CM0107002002 ลำเหมืองสาธารณะ, คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 เจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
177 CM0107002003 ลำเหมืองสาธารณะ, คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 เจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
178 CM0107001001 ลำเหมืองสาธารณะ, คลองชลประทาน หมู่ที่ 1 ช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
179 CM0107001002 ลำห้วยช่างเคี่ยน, คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 ช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
180 CM0107002004 ลำเหมืองสาธารณะ, คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 เจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
181 CM0114006001 ลำน้ำแม่คาว, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 ท่ากระดาษริมเหมือง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่
182 CM1508001001 ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์, ลำเหมืองเสียน้ำ/คลองแม่ข่าน้อย/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 5 เบ้อ ต.สันผักหวาน อ.หางดง
183 CM0114006002 ลำน้ำแม่คาว, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 ท่ากระดาษริมเหมือง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่
184 CM0114004001 ลำน้ำแม่คาว, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 4 แม่คาว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่
185 CM1313002001 ลำน้ำแม่คาว, แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 มอญใต้ ต.สันกลาง อ.สันกำแพง
186 CM1313003001 ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์, แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 สันกลางเหนือ ต.สันกลาง อ.สันกำแพง
187 CM0803002001 ลำห้วยป่ากล้วย, ลำห้วยลำลอง/แม่น้ำแม่ขาน/แม่น้ำแม่วาง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 อมลอง ต.แม่สาบ อ.สะเมิง
188 CM0804001001 ลำห้วยฝาน, ลำห้วยบ่อแก้ว/แม่น้ำแม่ขาน/แม่น้ำแม่วาง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 ป่าเกี๊ยะนอก ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง
189 CM0801009001 ลำน้ำสะเมิง, แม่น้ำแม่ขาน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 9 เหล่าแสนตอง ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง
190 CM0801007001 ลำห้วยกองขากหลวง, แม่น้ำสะเมิง/แม่น้ำแม่ขาน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 กองขากหลวง ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง
191 CM0801007002 ลำน้ำสะเมิง, แม่น้ำแม่ขาน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 กองขากหลวง ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง
192 CM0802004001 ลำน้ำสะเมิง, แม่น้ำแม่ขาน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 4 ป่าลาน ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง
193 CM0802004002 ลำน้ำสะเมิง, แม่น้ำแม่ขาน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 4 ป่าลาน ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง
194 CM0802006001 ลำห้วยแม่ปะ, แม่น้ำสะเมิง/แม่น้ำแม่ขาน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 แม่ปะ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง
195 CM0802006002 ลำห้วยแม่ปะ, แม่น้ำสะเมิง/แม่น้ำแม่ขาน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 แม่ปะ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง
196 CM0802006003 ลำห้วยน้ำฮี้, ลำห้วยแม่ปะ/แม่น้ำสะเมิง/แม่น้ำแม่ขาน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 แม่ปะ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง
197 CM0802006004 ลำห้วยแม่ปะ, แม่น้ำสะเมิง/แม่น้ำแม่ขาน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 แม่ปะ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง
198 CM0802006005 ลำห้วยแม่ปะ, แม่น้ำสะเมิง/แม่น้ำแม่ขาน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 แม่ปะ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง
199 CM0802002001 ลำห้วยแพะ, แม่น้ำสะเมิง/แม่น้ำแม่ขาน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 แม่แพะ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง
200 CM0802002002 ลำห้วยแพะ, แม่น้ำสะเมิง/แม่น้ำแม่ขาน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 แม่แพะ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง
201 CM1508007001 ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์, คลองชลประทานเลียบถนน ชม. 3007/คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 สันผักวานหลวง ต.สันผักหวาน อ.หางดง
202 CM1508002003 ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์, คลองชลประทานเลียบถนน ชม. 3007/คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 สันผักหวานน้อย ต.สันผักหวาน อ.หางดง
203 CM1508003003 ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์, คลองชลประทานเลียบถนน ชม. 3007/คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 ต้นงิ้ว ต.สันผักหวาน อ.หางดง
204 CM1507011002 ลำเหมืองกลาง, คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 11 ดู่ ต.บ้านแหวน อ.หางดง
205 CM1507011003 ลำเหมืองกลาง, คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 11 ดู่ ต.บ้านแหวน อ.หางดง
206 CM1507003001 ลำเหมืองกลาง, คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 ท้าวบุญเรือง ต.บ้านแหวน อ.หางดง
207 CM1207001001 แม่น้ำแม่ขาน, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 ปวงสนุก ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง
208 CM1507003002 ลำเหมืองกลาง, คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 ท้าวบุญเรือง ต.บ้านแหวน อ.หางดง
209 CM0710003001 ลำเหมืองสา, คลองแม่ข่า หมู่ที่ 3 ศาลา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
210 CM0710003002 ลำเหมืองสา, คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 ศาลา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
211 CM0710003003 ลำเหมืองสา, คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 ศาลา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
212 CM0710003004 ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 ศาลา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
213 CM0710007001 ลำเหมืองสา, คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 สันเหมือง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
214 CM1509004001 ลำเหมืองหมูเน่า, คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 4 ต้นเกว๋น ต.หนองควาย อ.หางดง
215 CM1509011001 คลอง20ซ้าย, คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 11 สันป่าสัก ต.หนองควาย อ.หางดง
216 CM1509008001 ลำเหมืองกุง, คลองซอยถนน ชม. 3007/คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 8 ขุนเส ต.หนองควาย อ.หางดง
217 CM1509007001 ลำเหมืองเปา, คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 เหมืองกุง ต.หนองควาย อ.หางดง
218 CM1509012001 ลำเหมืองไร่, ลำเหมืองขัวเด้ง/คลองแม่ข่าน้อย/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 12 ตองกายเหนือ ต.หนองควาย อ.หางดง
219 CM1509010001 ลำเหมืองหมูเน่า, คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 10 นาบุก ต.หนองควาย อ.หางดง
220 CM1509002001 ลำน้ำแม่ท่าช้าง, คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 ฟ่อน ต.หนองควาย อ.หางดง
221 CM1509002002 ลำเหมืองแม่ท่าช้าง, คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 ฟ่อน ต.หนองควาย อ.หางดง
222 CM1207001002 แม่น้ำแม่ขาน, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 ปวงสนุก ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง
223 CM1207001003 ลำเหมืองลำน้ำแม่ขาน, แม่น้ำแม่ขาน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 ปวงสนุก ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง
224 CM1207001004 แม่น้ำแม่ขาน, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 ปวงสนุก ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง
225 CM1509002003 ลำน้ำแม่ท่าช้าง, คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 ฟ่อน ต.หนองควาย อ.หางดง
226 CM1207011001 แม่น้ำแม่ขาน, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 11 ท้องฝาย ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง
227 CM1207009001 แม่น้ำแม่ขาน, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 9 ป่าสัก ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง
228 CM1207009002 แม่น้ำแม่ขาน, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 9 ป่าสัก ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง
229 CM1203001001 แม่น้ำแม่ขาน, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 ต้นแหนหลวง ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง
230 CM1203001002 แม่น้ำแม่ขาน, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 ต้นแหนหลวง ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง
231 CM1203001003 แม่น้ำแม่ขาน, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 ต้นแหนหลวง ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง
232 CM1203001004 แม่น้ำแม่วาง, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 ต้นแหนหลวง ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง
233 CM1203002001 แม่น้ำแม่ขาน, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 ทุ่งแป้ง ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง
234 CM1203002002 แม่น้ำแม่ขาน, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 ทุ่งแป้ง ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง
235 CM1203002003 แม่น้ำแม่ขาน, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 ทุ่งแป้ง ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง
236 CM1203003002 แม่น้ำแม่ขาน, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 ทุ่งหลุก ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง
237 CM1203003003 ลำเหมืองเสียน้ำ, แม่น้ำแม่ขาน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 ทุ่งหลุก ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง
238 CM1501004001 ลำเหมืองแม่ท่าช้าง, ลำเหมืองพญาบ้านสัน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 4 ทรายมูลใต้ ต.หางดง อ.หางดง
239 CM1501004002 ลำเหมืองแม่ท่าช้าง, ลำเหมืองพญาบ้านสัน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 4 ทรายมูลใต้ ต.หางดง อ.หางดง
240 CM1501002001 ลำเหมืองเสียน้ำ, ลำเหมืองพญาบ้านสัน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 ล้อง ต.หางดง อ.หางดง
241 CM0706001001 พื้นที่ไม่มีรางระบายน้ำ, แม่น้ำแม่ริม/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 อ้อย ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม
242 CM0706001002 แม่น้ำแม่ริม, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 อ้อย ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม
243 CM0706001003 แม่น้ำแม่ริม, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 อ้อย ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม
244 CM0702002001 แม่น้ำแม่ริม, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 ท้องฝาย ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม
245 CM0702003001 แม่น้ำแม่ริม, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 หัวดง ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม
246 CM0702003002 แม่น้ำแม่ริม, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 หัวดง ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม
247 CM0710004001 ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์, คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 4 ป่าแงะ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
248 CM0710008001 ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์, ลำห้วยแม่ชะเยือง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 8 ชะเยือง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
249 CM0710005001 ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์, ลำห้วยแม่ชะเยือง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 5 พระนอน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
250 CM0710005002 ลำเหมืองดอนแก้ว, คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 5 พระนอน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
251 CM0710004002 ลำห้วยชะเยือง, คลองแม่ข่า หมู่ที่ 4 ป่าแงะ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
252 CM1509002004 ลำน้ำแม่ท่าช้าง, คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 ฟ่อน ต.หนองควาย อ.หางดง
253 CM1509003001 ลำน้ำแม่ท่าช้าง, คลองแม่ข่า/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 ไร่เหนือ ต.หนองควาย อ.หางดง
254 CM0705001001 แม่น้ำแม่ริม, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 นาทึก ต.สะลวง อ.แม่ริม
255 CM0705001002 แม่น้ำแม่ริม, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 นาทึก ต.สะลวง อ.แม่ริม
256 CM0705003001 แม่น้ำแม่ริม, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 สะลวงนอก ต.สะลวง อ.แม่ริม
257 CM0705003002 แม่น้ำแม่ริม, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 สะลวงนอก ต.สะลวง อ.แม่ริม
258 CM0705003003 แม่น้ำแม่ริม, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 สะลวงนอก ต.สะลวง อ.แม่ริม
259 CM0705004001 แม่น้ำฮาว, แม่น้ำแม่ริม/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 4 กาดฮาว ต.สะลวง อ.แม่ริม
260 CM0705004002 แม่น้ำแม่ริม, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 4 กาดฮาว ต.สะลวง อ.แม่ริม
261 CM0705007001 ลำห้วยเชิงเขา, แม่น้ำแม่เลาะ/แม่น้ำแม่ริม/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 ห้วยส้มสุก ต.สะลวง อ.แม่ริม
262 CM0705007002 ลำห้วยเชิงเขา, แม่น้ำแม่เลาะ/แม่น้ำแม่ริม/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 ห้วยส้มสุก ต.สะลวง อ.แม่ริม
263 CM0705005001 แม่น้ำแม่เลาะ, แม่น้ำแม่ริม/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 5 เมืองก๊ะ ต.สะลวง อ.แม่ริม
264 CM1404004001 ลำเหมืองห้า, แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 4 สันหลวง ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย
265 CM1404004002 ลำเหมืองห้า, แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 4 สันหลวง ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย
266 CM1404007001 แม่น้ำแม่กวง, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 คอกหมูป่า ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย
267 CM1404007002 แม่น้ำแม่กวง, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 คอกหมูป่า ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย
268 CM1404003001 แม่น้ำแม่กวง, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 สันนาเม็ง ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย
269 CM1404006001 แม่น้ำแม่กวง, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 แม่กวง ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย
270 CM1404006002 แม่น้ำแม่กวง, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 แม่กวง ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย
271 CM0708001001 ลำห้วยแม่นาทะ, แม่น้ำแม่สา/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 โป่งแยงใน ต.โป่งแยง อ.แม่ริม
272 CM0708001002 ลำห้วยลึก, แม่น้ำแม่สา/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 โป่งแยงใน ต.โป่งแยง อ.แม่ริม
273 CM0708001003 แม่น้ำแม่สา, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 โป่งแยงใน ต.โป่งแยง อ.แม่ริม
274 CM0711003001 ลำเหมืองเสียน้ำ, แม่น้ำแม่คาว/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 ป่าไผ่ ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม
275 CM2204002001 แม่น้ำแม่เตียน, แม่น้ำแม่วาง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 ทุ่งหลวง ต.แม่วิน อ.แม่วาง
276 CM2204001001 แม่น้ำแม่เตียน, แม่น้ำแม่วาง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 ห้วยอีค่าง ต.แม่วิน อ.แม่วาง
277 CM2204001002 แม่น้ำแม่เตียน, แม่น้ำแม่วาง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 ห้วยอีค่าง ต.แม่วิน อ.แม่วาง
278 CM2204001003 แม่น้ำแม่เตียน, แม่น้ำแม่วาง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 ห้วยอีค่าง ต.แม่วิน อ.แม่วาง
279 CM1404006003 แม่น้ำแม่กวง, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 แม่กวง ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย
280 CM1404006004 แม่น้ำแม่กวง, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 แม่กวง ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย
281 CM1404006005 แม่น้ำแม่กวง, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 แม่กวง ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย
282 CM1404001001 ลำเหมืองกอน, แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 ร้องสัก ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย
283 CM1404005001 ลำเหมืองกอน, แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 5 หลักปัน ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย
284 CM1404011001 แม่น้ำแม่กวง, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 11 แม่กวงใต้ ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย
285 CM1404011002 แม่น้ำแม่กวง, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 11 แม่กวงใต้ ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย
286 CM1404011003 ลำเหมืองกลาง, แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 11 แม่กวงใต้ ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย
287 CM1410010001 ลำห้วยแม่แฝก, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 10 แพะแม่แฝกใหม่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย
288 CM1410010002 ลำห้วยแม่แฝก, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 10 แพะแม่แฝกใหม่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย
289 CM1410001001 ลำห้วยแม่แฝก, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 แม่แฝก ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย
290 CM1410002001 ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์, คลองชลประทาน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 สบแฝก ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย
291 CM1410004001 ลำเหมืองก้อง, ลำเหมืองคลองซอย5/ลำเหมืองเสียน้ำ/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 4 ขัวมุง ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย
292 CM1410009001 คลองซอย 5 ขวา, คลองชลประทานแม่แฝก-แม่งัด หมู่ที่ 9 กลางพัฒนา ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย
293 CM1410009002 ลำเหมืองซอย6, ลำเหมืองเสียน้ำ/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 9 กลางพัฒนา ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย
294 CM14010005001 ลำเหมืองเสียน้ำ, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 5 ห้วยบง ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย
295 CM1410005002 ลำเหมืองบ้านห้วยบงซอย7, ลำเหมืองเสียน้ำบริเวณปั๊ม ปตท./แม่น้ำปิง หมู่ที่ 5 ห้วยบง ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย
296 CM2204001004 แม่น้ำแม่เตียน, แม่น้ำแม่วาง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 ห้วยอีค่าง ต.แม่วิน อ.แม่วาง
297 CM2204008001 ลำห้วยโป่งสมิต, แม่น้ำแม่เตียน/แม่น้ำแม่วาง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 8 ห้วยข้าวลีบ ต.แม่วิน อ.แม่วาง
298 CM0707001001 รางระบายน้ำ, แม่น้ำแม่สา/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 ทุ่งโป่ง ต.แม่แรม อ.แม่ริม
299 CM1409011001 รางระบายน้ำรูปตัวยู, พื้นที่เกษตรกรรม หมู่ที่ 11 ร่มโพธิ์ทอง ต.แม่แฝก อ.สันทราย
300 CM1411003001 พื้นที่ในหมู่ 3 บ้านหัวฝาย ตำบลเมืองเล็น, ลำเหมืองสัก/ห้วยน้ำโจ้/แม่น้ำแม่คาว/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 หัวฝาย ต.เมืองเล็น อ.สันทราย
301 CM1411003002 ลำเหมืองแก๊ด, ลำเหมืองแม่ดู่/แม่น้ำแม่คาว/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 หัวฝาย ต.เมืองเล็น อ.สันทราย
302 CM1411005001 ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์, ลำห้วยฮัก/แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 5 หนองก้นครุ ต.เมืองเล็น อ.สันทราย
303 CM1411005002 ลำเหมืองห้วยต้นยาง, โครงการส่งน้ำแม่แฝก-แม่งัด/ลำเหมืองแม่ดู่/แม่น้ำแม่คาว/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 5 หนองก้นครุ ต.เมืองเล็น อ.สันทราย
304 CM1405006001 ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์, แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 หยากน้อย ต.สันป่าเปา อ.สันทราย
305 CM1405001001 ลำเหมืองเปา, แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 สันต้นเปา ต.สันป่าเปา อ.สันทราย
306 CM1405005001 แม่น้ำหนองอึ้ง, แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 5 หนองอึ่ง ต.สันป่าเปา อ.สันทราย
307 CM1907003001 ลำเหมืองเด็กชาย, ลำเหมืองโค้ง/แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 ดอนจืน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี
308 CM1907003002 ลำเหมืองเด็กชาย, ลำเหมืองโค้ง/แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 ดอนจืน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี
309 CM1907004001 ลำเหมืองใช้น้ำ, ลำเหมืองเด็กชาย/ลำเหมืองโค้ง/แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 4 หนองผึ้งใต้ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี
310 CM1907001001 ลำเหมืองหนองผึ้ง, แม่น้ำแม่สะลาบ/แม่น้ำแม่กวง หมู่ที่ 1 หนองผึ้งเหนือ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี
311 CM1909007001 ลำเหมืองป่าตัน, คลองชลประทานน้ำโจ้ (คลองส่งน้ำลำพูน) หมู่ที่ 7 สันกลาง ต.ดอนแก้ว อ.สารภี
312 CM1909002001 แม่น้ำปิง, แม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 2 ตำหนักใต้ ต.ดอนแก้ว อ.สารภี
313 CM1909005001 ลำเหมืองก๊ง, แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 5 ดอนแก้ว ต.ดอนแก้ว อ.สารภี
314 CM0707005001 ลำเหมืองหน้าวัด, แม่น้ำแม่สา/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 5 ป่าม่วง ต.แม่แรม อ.แม่ริม
315 CM0707006001 แม่น้ำแม่แรม, แม่น้ำแม่ริม/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 แม่แรม ต.แม่แรม อ.แม่ริม
316 CM0707003001 แม่น้ำปางแหว, แม่น้ำแม่แรม/แม่น้ำแม่ริม/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 ปางแหว ต.แม่แรม อ.แม่ริม
317 CM0707003002 แม่น้ำปางแหว, แม่น้ำแม่แรม/แม่น้ำแม่ริม/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 ปางแหว ต.แม่แรม อ.แม่ริม
318 CM1403007001 แม่น้ำแม่กวง, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 ท่าทุ่ม ต.สันพระเนตร อ.สันทราย
319 CM1403007002 แม่น้ำแม่กวง, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 ท่าทุ่ม ต.สันพระเนตร อ.สันทราย
320 CM1403007003 แม่น้ำแม่กวง, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 ท่าทุ่ม ต.สันพระเนตร อ.สันทราย
321 CM1412014001 ท่อระบายน้ำ ภายในซอยหมู่บ้านเกื้อกูลวิลล่า 1, ลำเหมืองสายกลาง/โครงการส่งน้ำแม่แฝก-แม่งัด/ลำเหมืองแม่ดู่/แม่น้ำแม่คาว/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 14 หนองหลวงพัฒนา ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย
322 CM1201010001 ลำเหมืองเสียน้ำ, ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์/แม่น้ำแม่กุ้ง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 10 สันป่าตอง ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง
323 CM1412014002 พื้นที่รับน้ำภายในหมู่ที่ 14 หนองหลวงพัฒนา, คลองชลประทาน หมู่ที่ 14 หนองหลวงพัฒนา ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย
324 CM1412014003 คลองสายกลาง, โครงการส่งน้ำแม่แฝก-แม่งัด/ลำเหมืองแม่ดู่/แม่น้ำแม่คาว/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 14 หนองหลวงพัฒนา ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย
325 CM1412014004 พื้นที่รับน้ำภายในหมู่ที่ 14 หนองหลวงพัฒนา, ลำเหมืองสายกลาง/โครงการส่งน้ำแม่แฝก-แม่งัด/ลำเหมืองแม่ดู่/แม่น้ำแม่คาว/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 14 หนองหลวงพัฒนา ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย
326 CM1412014005 หนองเป็น, ลำเหมืองสายกลาง/โครงการส่งน้ำแม่แฝก-แม่งัด/ลำเหมืองแม่ดู่/แม่น้ำแม่คาว/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 14 หนองหลวงพัฒนา ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย
327 CM1412014006 ลำเหมืองหนองเป็ด, หนองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 14 หนองหลวงพัฒนา ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย
328 CM1201010002 ลำเหมืองเสียน้ำ, ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์/แม่น้ำแม่กุ้ง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 10 สันป่าตอง ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง
329 CM1412014007 ลำเหมืองหนองเป็ด, หนองเป็ด หมู่ที่ 14 หนองหลวงพัฒนา ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย
330 CM1201010003 รางระบายน้ำชุมชน, ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์/แม่น้ำแม่กุ้ง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 10 สันป่าตอง ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง
331 CM1412001001 ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์, ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์/ลำเหมืองแม่ดู่/แม่น้ำแม่คาว/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 เมืองขอน ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย
332 CM1201010004 ลำเหมืองเสียน้ำ, ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์/แม่น้ำแม่กุ้ง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 10 สันป่าตอง ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง
333 CM1412001002 พื้นที่ไม่มีรางระบายน้ำ, ลำเหมืองแม่ดู่/แม่น้ำแม่คาว/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 เมืองขอน ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย
334 CM1412001003 ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์, ลำเหมืองแม่ดู่/แม่น้ำแม่คาว/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 เมืองขอน ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย
335 CM1412001004 ลำเหมืองกุด, แม่น้ำแม่ดู่/แม่น้ำแม่คาว/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 เมืองขอน ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย
336 CM1210005001 ลำเหมืองระบายน้ำ, ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์/แม่น้ำแม่กุ้ง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 5 ไร่ ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง
337 CM0701008001 แม่น้ำแม่ริม, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 8 ทรายมูล ต.ริมใต้ อ.แม่ริม
338 CM0701007001 ลำเหมืองลอดคลองชลประทาน, แม่น้ำแม่ริม/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 ทุ่งหัวช้าง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม
339 CM1210005002 ลำเหมืองสถานีวิจัยข้าว, ห้วยสันคะยอม/แม่น้ำแม่ขาน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 5 ไร่ ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง
340 CM0701006001 พื้นที่รับน้ำภายในหมู่ที่ 6 ห้วยโจ้, แม่น้ำแม่สา/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 ห้วยโจ้ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม
341 CM1201001001 รางระบายน้ำชุมชน, ลำเหมืองหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง/ห้วยสันคะยอม/แม่น้ำแม่ขาน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 สันป่าตองหลวง ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง
342 CM1408006001 ลำเหมืองทุ่งป่าเก็ด, แม่น้ำแม่ดู่/แม่น้ำแม่คาว/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 ทุ่งป่าเก็ด ต.หนองหาร อ.สันทราย
343 CM1201001002 ลำเหมืองเสียน้ำ, ลำเหมืองหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง/ห้วยสันคะยอม/แม่น้ำแม่ขาน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 สันป่าตองหลวง ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง
344 CM1407006001 แม่น้ำแม่ดู่, แม่น้ำแม่คาว/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 หนองไคร้ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย
345 CM1902001001 ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์, ลำเหมืองร้องซาววา/แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 ป่าแดด ต.สารภี อ.สารภี
346 CM1902008001 แม่น้ำแม่สะลาบ, แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 8 สันกับตองเหนือ ต.สารภี อ.สารภี
347 CM1902003001 ลำเหมืองล้องซาววา, แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 ปากกอง ต.สารภี อ.สารภี
348 CM1901007001 ลำเหมืองสาธารณะ, แม่น้ำแม่สะลาบ/แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 ต้นเหียว ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี
349 CM1902006001 พื้นที่รับน้ำ, ลำเหมืองร้องซาววา/แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 ปากกอง ต.สารภี อ.สารภี
350 CM0113002001 ลำเหมืองใช้น้ำ, แม่น้ำแม่คาว/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 บวกครกน้อย ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่
351 CM1407006002 ลำเหมืองสาธารณะบ้านไร้กังวล, แม่น้ำแม่ดู่/แม่น้ำแม่คาว/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 หนองไคร้ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย
352 CM1903004001 แม่น้ำแม่กวง, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 4 ท่าต้นกวาว ต.ชมภู อ.สารภี
353 CM1903005001 แม่น้ำแม่กวง, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 5 ทุ่งขี้เสือ ต.ชมภู อ.สารภี
354 CM1903009001 แม่น้ำแม่กวง, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 9 ร่มป่าตอง ต.ชมภู อ.สารภี
355 CM1912002001 ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์, ลำเหมืองบง/แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 ล้องดอนชัย ต.ป่าบง อ.สารภี
356 CM0113007001 ลำเหมืองเสียน้ำ, แม่น้ำแม่คาว/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 บวกครกน้อยริมคาว ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่
357 CM1912002002 ลำเหมืองบง, แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 ล้องดอนชัย ต.ป่าบง อ.สารภี
358 CM1912002003 ลำเหมืองกินน้ำ, ลำเหมืองบง/แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 ล้องดอนชัย ต.ป่าบง อ.สารภี
359 CM1912002004 ลำเหมืองทุ้งป่าตัน, แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 ล้องดอนชัย ต.ป่าบง อ.สารภี
360 CM1912006001 ลำเหมืองร้อง, แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 สุพรรณ ต.ป่าบง อ.สารภี
361 CM1910002001 ลำเหมืองน้ำอ้อย, ลำเหมืองกลาง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 ป่าเปอะ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี
362 CM1910011001 ลำเหมืองซางอ่อน, ลำเหมืองกลาง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 11 ช้างค้ำ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี
363 CM1910011002 ลำเหมืองหลังโกลบอลเฮาท์, ลำเหมืองหนองผึ้ง/ลำเหมืองโค้ง/แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 11 ช้างค้ำ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี
364 CM1910005001 ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์, ลำเหมืองป่าตัน/คลองชลประทานน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ป่างิ้ว ต.ท่าวังตาล อ.สารภี
365 CM1910007001 ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์, ลำเหมืองก๊ง/แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 บวกหัวช้าง ต.ท่าวังตาล อ.สารภี
366 CM1910007002 ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์, ลำเหมืองก๊ง/แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 บวกหัวช้าง ต.ท่าวังตาล อ.สารภี
367 CM1904003001 ลำเหมืองงู, แม่น้ำแม่สะลาบ/แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 ศรีบุญเรือง ต.ไชยสถาน อ.สารภี
368 CM1904001001 ลำเหมืองงู, แม่น้ำแม่สะลาบ/แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 ต้นโชคหลวง ต.ไชยสถาน อ.สารภี
369 CM1911008001 ลำเหมือง 678, คลองชลประทานสายหลัก/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 8 ปิงน้อย ต.สันทราย อ.สารภี
370 CM1911008002 ลำเหมืองเจ้ามหาวงศ์, คลองชลประทานสายหลัก/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 8 ปิงน้อย ต.สันทราย อ.สารภี
371 CM0110001001 คลองแม่ข่า, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 แม่ข่าน้อย ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่
372 CM0110001002 คลองแม่ข่าน้อย, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 แม่ข่าน้อย ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่
373 CM0110012001 คลองแม่ข่าน้อย, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 12 ร้องเรือคำ ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่
374 CM0110009001 คลองแม่ข่า, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 9 แม่ข่าใต้ ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่
375 CM0110004001 คลองแม่ข่าน้อย, แม่น้ำปิง หมู่ที่ 4 ดอนชัย ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่
376 CM1201004001 ลำเหมืองป่าจู้, ลำเหมืองร้อง/แม่น้ำแม่ขาน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 4 กิ่วแลหลวง ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง
377 CM1201004002 ลำเหมืองแลบ, ลำเหมืองร้อง/แม่น้ำแม่ขาน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 4 กิ่วแลหลวง ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง
378 CM1201004003 ลำเหมืองท่า, ไหลเข้าพื้นที่นา หมู่ที่ 4 กิ่วแลหลวง ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง
379 CM1201004004 ลำเหมืองท่า, ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น/แม่น้ำแม่ขาน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 4 กิ่วแลหลวง ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง
380 CM1201006001 ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น, แม่น้ำแม่ขาน/แม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 หนองปึ๋ง ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง